ALGEMENE VOORWAARDEN SMIDSWATER ADVOCATEN

Om transparant te maken welke afspraken gelden als u met Smidswater Advocaten samenwerkt, hanteren wij deze algemene voorwaarden.

Definities

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Advocaat: iedere bij het Kantoor aangesloten Advocaat.
 3. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 4. Cliënt: de opdrachtgever van de Advocaat.
 5. Kantoor: de Maatschap en, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de aan de Maatschap verbonden Advocaten, zijnde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
 6. Maatschap: de maatschap Smidswater Advocaten, waarvan onderdeel uitmaken mevrouw C.B.M. Bonnier, mevrouw F.A.M. van Bree en mevrouw S.A. van Dijkum.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en vervolgopdrachten tussen de Advocaat en de Cliënt. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Opdracht

 1. Een overeenkomst van opdracht komt pas tot stand nadat de opdracht door de Advocaat uitdrukkelijk is aanvaard. De overeenkomst wordt aangegaan met de Advocaat. Een opdracht geldt als aanvaard (i) indien de opdracht door de Advocaat is bevestigd aan de Cliënt, dan wel (ii) indien de Cliënt een door de Advocaat op verzoek van de Cliënt opgesteld concept (transactie) document dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt.
 2. In geval de Advocaat door overmacht, tijdelijk of blijvend, verhinderd is de opdracht persoonlijk uit te voeren, zal de zaak in worden waargenomen door een andere aan het Kantoor verbonden Advocaat of een extern advocatenkantoor, aan te wijzen door de Maatschap. De Cliënt wordt in dat geval geacht in te stemmen met vervanging van de Advocaat door een andere Advocaat van het Kantoor danwel het externe advocatenkantoor.
 3. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de dienstverlening door Smidswater Advocaten aan een Cliënt.

Honorarium en facturering

 1. Tenzij anders overeengekomen, declareert Smidswater Advocaten op basis van gewerkte tijd tegen de overeengekomen tarieven, vermeerderd met ter uitvoering van een opdracht gemaakte specifieke onkosten, waaronder ten behoeve van de Cliënt betaalde koerierskosten, reis-en verblijfkosten, registratiekosten, griffierechten en kosten, met inbegrip van rente, van niet aan Smidswater Advocaten verbonden personen en banken). De Advocaat is gerechtigd de overeengekomen tarieven per 1 januari van elk kalenderjaar aan te passen in verband met inflatiecorrectie. Het door de Cliënt verschuldigd honorarium en door haar verschuldigde kosten worden waar toepasselijk overeenkomstig de wet verhoogd met omzetbelasting (btw), tenzij de Cliënt is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie en aan Smidswater Advocaten een geldig btw nummer heeft verstrekt of is gevestigd buiten de Europese Unie.
 2. De Cliënt kan bezwaren tegen een declaratie tot dertig dagen na de declaratiedatum schriftelijk aan Smidswater Advocaten meedelen. Blijft een dergelijke mededeling achterwege, dan geldt de declaratie als aanvaard.
 3. Smidswater Advocaten factureert maandelijks en de betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum, tenzij door de Advocaat en de Cliënt schriftelijk anders overeengekomen.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van de Advocaat voor schade wegens tekortkomingen bij de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke door of namens de Advocaat afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval daadwerkelijk is of wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Deze beperking van aansprakelijkheid van de Advocaat geldt ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit een overeenkomst, de wet of een andere rechtsgrond.
 2. De aansprakelijkheid van de Advocaat voor niet door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gedekte tekortkomingen is beperkt tot de omvang van het in de desbetreffende opdracht aan de Cliënt in rekening gebrachte honorarium, tot een maximum van EUR 10.000,-.
 3. Alle aanspraken en vorderingsrechten jegens de Advocaat vervallen twaalf maanden na de dag waarop de Cliënt bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten respectievelijk de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van de Advocaat.
 4. De Advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, die niet in dienst zijn van de Maatschap.
 5. De Cliënt vrijwaart de Advocaten voor alle aanspraken door derden waarvoor in de artikelen 10 tot en met 12 de aansprakelijkheid van de Advocaten is beperkt. Deze vrijwaring omvat ook de daarmee verband houdende kosten. Een “derde” is ook elke groepsmaatschappij van de Cliënt, aandeelhouder van de Cliënt, bestuurder en commissaris van de Cliënt en bij of voor de Cliënt werkzame persoon en elk familielid van de Cliënt.

Gegevensbescherming

 1. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. Smidswater Advocaten maakt in het kader van haar activiteit gebruik van digitale communicatie, gegevensopslag en cloud computing diensten. De Cliënt stemt in met elektronische communicatie en erkent dat deze niet veilig is. Smidswater Advocaten is niet aansprakelijk indien elektronische communicatie wordt onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, verkeerd wordt doorgestuurd of wordt geïnfecteerd met een virus. In het geval dat de Cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de toepasselijkheid uitgesloten van artikel 6:227b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in het elektronische handelsverkeer, en van artikel 6:227c van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op de wijze waarop overeenkomsten in het elektronisch handelsverkeer worden aangegaan.
 2. Met het aangaan van de overeenkomst, stemt de Cliënt er mee in dat zijn persoonlijke gegevens (waaronder naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, Burgerservicenummer) worden verwerkt ten behoeve van de dienstverlening en de inning van declaraties, met inachtneming van het Privacy Statement van het Kantoor, zoals gepubliceerd op de website van het Kantoor.
 3. Smidswater Advocaten bewaart elektronische of papieren dossiers minimaal zeven jaar na de laatste inhoudelijke communicatie met de Cliënt in de betreffende zaak. Na afloop van deze termijn mag Smidswater Advocaten deze dossiers zonder mededeling aan de Cliënt vernietigen.
 4. De Cliënt vrijwaart Smidswater Advocaten en met Smidswater Advocaten verbonden personen voor eventuele aanspraken van derden en andere schade die Smidswater Advocaten en een met Smidswater Advocaten verbonden persoon lijdt in verband met een verondersteld onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de opdracht, voor zover Smidswater Advocaten deze persoonsgegevens van de Cliënt of in opdracht van de Cliënt heeft ontvangen.
 5. De Cliënt zal de op grond van de AVG verplichte informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de opdracht verstrekken aan de betrokkene. De cliënt doet dat binnen de daarvoor geldende termijn op grond van de AVG. Smidswater Advocaten zal het contactpunt zijn voor betrokkenen die hun rechten op grond van de AVG jegens haar uitoefenen.
 6. Ieder van de partijen informeert de ander zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de opdracht. De Cliënt en Smidswater Advocaten overleggen met elkaar voorafgaand aan het doen van eventuele meldingen hiervan aan toezichthouders en betrokkenen.
 7. Ieder van de partijen informeert de ander zonder onredelijke vertraging zodra hij/zij kennis heeft genomen van een onderzoek van een toezichthouder in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de opdracht.

Beroepsregels en compliance

 1. Voor klachten over de dienstverlening van de Advocaat of de omvang van de declaratie geldt binnen het Kantoor een klachtenregeling. Deze is gepubliceerd op de website www.smidswateradvocaten.nl en wordt op eerste verzoek toegezonden.
 2. Klachten dienen binnen zes maanden nadat het betreffende feit dat aanleiding tot de klacht geeft ter kennis van de Cliënt is gekomen (of redelijkerwijs aangenomen moet worden dat dit feit ter kennis van de Cliënt is gekomen), schriftelijk te worden ingediend. Een buiten deze termijn ingediende klacht zal door het Kantoor niet meer op basis van de klachtenregeling in behandeling worden genomen.
 3. Geschillen naar aanleiding van de uitvoering van de dienstverlening van de Advocaat, inclusief alle declaratie-geschillen, kunnen worden beslecht door de civiele rechter. Uitsluitend de rechter te Den Haag is bevoegd, behoudens het recht van de Advocaat om als eisende partij het geschil aan de rechter van de woonplaats van de Cliënt voor te leggen. Geschillen kunnen ook worden beslecht overeenkomstig het Reglement van de Geschillencommissie Advocatuur.
 4. Smidswater Advocaten is wettelijk verplicht de identiteit van haar Cliënten vast te stellen. De Cliënt zal Smidswater Advocaten de gegevens verstrekken die Smidswater Advocaten daarvan of door haar ingeschakelde derden of banken nodig hebben om te voldoen aan verplichtingen om de identiteit van cliënten en daarmee verbonden personen vast te stellen (waaronder verplichtingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Smidswater Advocaten is verplicht ongebruikelijke transacties aan de bevoegde autoriteit(en) te melden, zonder dat zij de Cliënt hierover mag informeren.
 5. Smidswater Advocaten zal voldoen aan elke andere meldings- of informatieplicht die op haar van toepassing is of wordt.

Overige

 1. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst of de uitleg daarvan, zijn de algemene voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal bindend.
 2. Smidswater Advocaten kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met de Cliënt.
 3. Op alle rechtsbetrekkingen met Smidswater Advocaten is Nederlands recht van toepassing.