PRIVACYVERKLARING SMIDSWATER ADVOCATEN

 1. Algemeen

Smidswater Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. In deze Privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 1. Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

De Privacyverklaring is van toepassing op cliënten, potentiële cliënten, wederpartijen, relaties, leveranciers en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Smidswater Advocaten verwerkt persoonsgegevens die u aan van Smidswater Advocaten heeft verstrekt van uzelf of van derden, en persoonsgegevens die wij mogelijk hebben ontleend aan andere bronnen. 

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw zaak;
 • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, seminars, evenementen e.d., zoals gegevens vermeld op visitekaartjes;
 • persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie;
 • contactgegevens die door u zijn ingevuld op contact- of webformulieren;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare social media platforms of websites;
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.

Onder contactgegevens wordt verstaan:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw geboortedatum;
 • uw adresgegevens;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres;
 • uw BSN nummer;
 • uw geslacht;
 • uw nationaliteit.
 1. Grondslag verwerking persoonsgegevens

Smidswater Advocaten verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan tenminste één van de volgende rechtsgronden is voldaan:

4.1            Toestemming

U heeft Smidswater Advocaten toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze toestemming kan blijken uit het feit dat u op enigerlei wijze een vraag aan Smidswater Advocaten stelt. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

 4.2          Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst

Indien u Smidswater Advocaten een mondelinge of een schriftelijke opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, verwerkt Smidswater Advocaten persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

4.3           Wettelijke verplichting

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting voor advocaten om in voorkomende gevallen bepaalde informatie in te winnen, vast te leggen en te bewaren.

4.4           In verband met een gerechtvaardigd belang

Het is toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, behalve wanneer daarmee een onevenredige inbreuk wordt gemaakt op uw privacy.

 1. Doel van de verwerking

Smidswater Advocaten gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

5.1            Ter uitvoering van een overeenkomst waarin u ons opdracht heeft gegeven tot het leveren van juridische diensten, onder andere in onze hoedanigheid van advocaat.

Behalve uw contactgegevens worden mogelijk ook persoonsgegevens van u of van andere partijen verwerkt, afhankelijk van de aard van de zaak/opdracht.

5.2               Ter nakoming van wettelijke verplichtingen

Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en diverse andere wetten (o.a. belastingwetgeving en de Advocatenwet) zijn onze advocaten verplicht de door u verstrekte persoonsgegevens te verwerken.

5.3               Voor het onderhouden van contacten

Uw contactgegevens worden bijgehouden in onze administratie om u te voorzien van gevraagde informatie en voor het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

5.4              In het kader van facturatie en sollicitatie

Ten behoeve van correspondentie in het kader van facturatie en sollicitatie worden uw contactgegevens opgeslagen.

 1. Verwerkers

 Voor het verwerken van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van diensten van partijen zoals externe ICT-dienstverleners.

Smidswater Advocaten sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Smidswater Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Wij schakelen in sommige gevallen externe deskundigen in en verstrekken bijvoorbeeld uw gegevens in verband met (gerechtelijke) procedures aan derden.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Smidswater Advocaten draagt zorg voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot uw persoonsgegevens om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Dit houdt o.a. in dat wij naast beveiliging van onze technische systemen, onze medewerkers onderwerpen aan een geheimhoudingsverplichting.

 1. Bewaartermijn

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals een archiveringsplicht van minimaal 5 jaar.

 1. Rechten van betrokkenen

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken aan u of aan een ander over te dragen cq te sturen.

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, sturen naar het e-mailadres info@smidswateradvocaten.nl.

Smidswater Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens en zal zich op voorhand ervan moeten verzekeren dat een verzoek van de betrokkenen zelf afkomstig is.

Indien u vindt dat Smidswater Advocaten niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Mochten wij uw klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Gegevens naar het buitenland

Indien het bij de uitvoering van een zaak of opdracht noodzakelijk is uw persoonsgegevens door te geven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zal Smidswater Advocaten hier alleen toe overgaan indien in het desbetreffend eland een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens.

Wanneer uw gegevens worden doorgegeven aan een organisatie binnen de EER, dan stellen wij als voorwaarde dat de betreffende organisatie voldoet aan de eisen van de AVG.

 1. Aanpassing privacyverklaring

Smidswater Advocaten behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigingen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Wijzigingen worden op de website worden gepubliceerd.

 1. Contactgegevens

Als u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met (uw) persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Smidswater Advocaten via telefoon: : +31 (0)70 222 80 87 of e-mail: info@smidswateradvocaten.nl.