Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is een bijzonder rechtsgebied, voor het beoefenen waarvan specialistische kennis van (sector)specifieke regelingen en een goed gevoel voor ambtelijke en politieke verhoudingen vereist is. Smidswater advocaten heeft die specialistische kennis in huis. Fleur van Bree houdt zich al jaren bezig met adviseren en procederen in het domein van het publieke arbeidsrecht.

De invoering van de Wet normalisering ambtelijke rechtspositie per 1 januari 2020 heeft voor een grote groep ambtenaren meegebracht dat zij onder het civiele arbeidsrecht zijn komen te vallen. Daarmee is echter niet van een volledige gelijktrekking sprake: er zijn verschillen blijven bestaan tussen ambtenaren en ‘gewone’ werknemers.

Vooral bij de bovenwettelijke regelingen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid doen zich (nog steeds) verschillen gelden tussen werknemers in de publieke sector en werknemers in de private sector. Daarnaast is er voor een grote groep ambtenaren ook helemaal niets veranderd (bijvoorbeeld voor ambtenaren bij de politie en de rechterlijke macht).

U kunt bij ons terecht voor alle kwesties op het gebied van het ambtenarenrecht, zoals aanstelling en arbeidsvoorwaarden, ontslag, integriteitskwesties, disciplinaire maatregelen en functioneringstrajecten .